SỨ MỆNH CỦA DNTN NGUYÊN THÀNH ĐẠT:

  • Cống hiến cho xã hội sự an toàn trong chuyến đi, hạnh phúc, hiệu quả và thân thiện
  • Bằng sự tận tâm phát triển ổn định – bền vững – lâu dài..

TẦM NHÌN CỦA DNTN NGUYÊN THÀNH ĐẠT

  • Đợn vị vận chuyển hàng đầu của Hải Phòng và các tỉnh phía bắc…

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tin cậy : Sản phẩm, dịch vụ, con người.
  • Hiệu quả: Mọi hoạt động luôn hướng đến hiệu quả.
  • Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác sẻ chia cùng phát triển và có lợi.
  • Năng động: Luôn sáng tạo và đổi mới các dịch vụ và sản phẩm đi kèm
  • Nhân bản: Vì chất lượng của cuộc sống con người.